Afskovning af regnskov i Indonesien, og herunder Borneo, betyder ødelæggelser af unikke økosystemer. Ifølge forskning fra 2014, baseret på satellitfotos, menes mere end 30 % af Borneos oprindelige regnskov at være forsvundet helt på bare fire årtier (1970-2010). Et samlet område på 168,493 km. Til dette enorme areal kan der yderligere tillægges større områder af skov, som er og har været udsat for delvis tømmerhugst, planlagt til landbrug og plantageudvidelser eller degradering af andre årsager. Men hvad er effekterne og de afledte konsekevenser af afskovning af tropisk regnskov på Borneo?

Mindsket biodiversitet:

Afskovning og degradering af skov kan medfører fald i tilstedeværelsen af dyreliv. Når skoven ryddes mister dyrene deres habitat, vitale fødekilder og bliver ydereligere udsat for eksempelvis jagt, når de presses ud af deres naturlige element. Tropisk regnskov er blandt de mest artsrige økosystemer, så rydningen af denne type skov har store effekt på klodens overordnede biodiversitet. ca. 80 % af alle verdens dokumenterede dyrearter findes i tropisk regnskov.

Udledning af CO2 og drivhusgasser:

Skove er et naturligt kammer af kulstof og træer fjerner via fotosyntese CO2 fra atmosfæren. Samtidig er afskovning (rydning, afbrænding, forrådnelse) den største udleder af CO2 næstefter afbrænding af fossile brændstoffer. Det estimeres at afskovning verden over er skyld i ca. 15 % af jordens samlede udslip af CO2 og andre drivhusgasser.

Påvirkning af vandets kredsløb:

Som resultat af afskovning kan manglen på træer, som blandt andet er med til at fordampe grundvand, forårsage mindre nedbør og og lokalt skabe et mere tørt klima.

Øget jordbundserosion:

Afskovning accelererer hastigheden af jordbundserosion ved at afløb af vand øges og beskyttelsen af jordbunden mindskes fra eksempelvis mangel på blade (næring) og skygge.

Ødelagt levebrød og oprindelig levevis:

Millioner af mennesker verden over er afhængige af de skove, som de bor ved og i. De lever af skiftende dyrkning, jagt og indsamling af skovens naturressourcer samt høst af forskellig frugt og afgrøder. Afskovning medfører sociale konsekvenser, og i nogle tilfælde voldelige konflikter, da familier og befolkninger mister deres levebrød.

Palmeolieplantager (monokulturer) etableres i stor udstrækning på Borneo i områder, hvor der tidligere var regnskov og artsrige økosystemer.

Særligt for Borneo

De sidste årtiers skovrydning på Borneo er hovedsageligt drevet af tømmerproduktion og øget dyrkning af oliepalmer. Alene fra år 2005-2015 menes omkring 50 % af afskovningen, der er sket på Borneo, at være forårsaget af oilepalmeplantager.

Kilder:

Four Decades of Forest Persistence, Clearance and Logging on Borneo.

IUCN: Article on palm oil and biodiversity